Start

Lubelski Bibliotekarz Roku 2015

 

Regulamin konkursu opracowany na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski Bibliotekarz Roku

Do pobrania: Formularz zgłoszenia i oświadczenie

I. Podstawowe zasady

1.      Konkurs organizowany jest co roku przez struktury SBP w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko Bibliotekarza Roku.

2.      Podstawowym celem Konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza.

3.      Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego, podczas którego są wybierani najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach,       a następnie Bibliotekarz Roku cieszący się największych uznaniem w kraju.

4.      Etap I przeprowadzają zarządy okręgów, etap II – Zarząd Główny SBP. Struktury te odpowiadają za sprawną organizację konkursu.

5.      Zwycięzca I etapu otrzymuje tytuł Lubelski Bibliotekarz Roku 2015, natomiast tytuł Bibliotekarza Roku 2015 przysługuje wyłącznie zwycięzcy II etapu.

6.      Z ramienia Zarządu Głównego SBP nad prawidłowym przebiegiem etapu II czuwa Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, która wylicza i ogłasza ostateczny wynik głosowania, udziela też informacji i wyjaśnień odnośnie organizacji Konkursu.

7.      Dokumentację Konkursu [prowadzą: zarządy okręgów (etap I), Biuro ZG SBP (etap II).

 

II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku

1.      Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece.

2.      Kryteria merytoryczne: konkretne dokonania kandydata w minionym roku, które     w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują.

Dotyczą one wszystkich aspektów działalności na rzecz:  rozwoju i promocji biblioteki/bibliotek, rozwoju czytelnictwa oraz rozszerzania usług bibliotecznych dla użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego,  promocji zawodu bibliotekarza, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Szczegółowe rozwinięcie zob. Formularz zgłoszenia ( zał.1).

2.1      Kryteria merytoryczne mogą dotyczyć zarówno działań organizacyjnych, jak  też

     badawczych, dydaktycznych, czy popularyzatorskich.

3.      Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić dwa najważniejsze).

4.      Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność                       i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji SBP.

5.      Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne i mieć konkretne osiągnięcia zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach aktywności zawodowej wymienionych w p.II.2 i Formularzu zgłoszenia (zał.1).

 

III. Tryb zgłaszania kandydatur

1.      W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), przedstawiciele struktur SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

1.1.   W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.

2.      Kandydata należy zgłosić wypełniając specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP www.sbp.pl dostępny również w postaci tradycyjnej w zarządach okręgów (zał.1).

2.1.   Wypełniony formularz składa się lub przesyła do Zarządu Okręgu

do 26 lutego 2016 r. na adres: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.2  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych   zgłaszającego/rekomendującego(nazwiska/nazwy, adresu, e-maila lub telefonu) oraz

        pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Konkursem (zał.2)

 

IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych

1.      Wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2015 dokona Zarząd Okręgu SBP                 w Lublinie na podstawie opisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym                    do 14 marca 2016 r.

1.1.    W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku komisja jest obowiązana uzasadnić tę decyzję i powiadomić o tym zgłaszającego.

1.2.    Z przebiegu wyborów należy sporządzić protokół (zał. 3), a dokumentację etapu         I Konkursu zachować w aktach zarządu okręgu.

2.        Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi do 21 marca 2016 r.

2.1.    Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w maju 2016 r.,

        podczas imprez organizowanych w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.          

3.      W terminie przewidzianym harmonogramem, zarządy okręgów zgłaszają zwycięzców konkursów okręgowych do etapu II Konkursu.

4.      Sylwetki i osiągnięcia finalistów zostaną umieszczone na portalu www.sbp.pl

5.      Wybór Bibliotekarza Roku przebiega równolegle dwutorowo:

- na portalu SBP prowadzone jest głosowanie internetowe, w wyniku którego powstaje internetowy ranking finalistów Konkursu

- zarządy okręgów lub powołane prze nie okręgowe kapituły Konkursu ustalają okręgowe rankingi finalistów Konkursu i przesyłają je do Biura ZG SBP

6.      W głosowaniu internetowym ma prawo wziąć każdy, kto zarejestruje się i zaloguje na portalu www.sbp.pl

6.1  Głosujący może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata.

6.2  Wyniki głosowania są monitorowane i podawane na bieżąco.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z regulaminem.

6.4  Głosowanie internetowe trwa od 18 kwietnia do 15 maja 2016 r.

7.        W głosowaniach okręgowych, zarządy okręgów SBP lub powołane przez nie okręgowe kapituły ustalają  rankingi miejsc finalistów  z wyłączeniem  finalisty reprezentującego ich  okręg, zgodnie z zasadami okręgowego konkursu, ustalonymi przez zarząd okręgu.

7.1  Po ustaleniu rankingu okręgowego, zarząd okręgu sporządza odpowiedni protokół

        (zał.  4)  i przesyła  go do Biura ZG SBP, najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem

          głosowania internetowego. Przekroczenie terminu oznacza, że ranking danego okręgu

        nie  będzie liczony  w rankingu finałowym Konkursu.

8.        Wyniki głosowań okręgowych i internetowego, poświadczone przez przewodniczącą   Komisji Odznaczeń i Wyróżnień  ZG SBP prezentowane są na portalu www.sbp.pl.

9.        Na podstawie wyników głosowań okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP ustala zbiorczy ranking okręgów w następujący sposób: dla każdego finalisty zsumowane są miejsca otrzymane w poszczególnych okręgach i uzyskana sumę dzieli się przez liczbę okręgów, które nadesłały listy rankingowe w etapie II Konkursu.

10.         Na podstawie zbiorczego rankingu okręgów oraz rankingu internetowego, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ustala ostateczny wynik Konkursu w następujący sposób: dla każdego finalisty sumowane są miejsca uzyskane w obu rankingach i z uzyskanej sumy globalnej wylicza się średnią arytmetyczną.

10.1   W przypadku uzyskania tych samych miejsc prze 2 lub więcej finalistów decydujące znaczenie ma wyższe wskazanie w rankingi internautów.

10.2 Zwycięzcą Konkursu jest finalista, który uzyskał I miejsce. Otrzymuje on tytuł Bibliotekarza Roku z dodaną po tytule liczbą minionego roku.

11.   16 maja 2016 r. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ogłasza na portalu SBP wyniki: rankingu internetowego, rankingów okręgowych, zbiorczego rankingu okręgów oraz ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu.

 

 

Uwaga: W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

- przewodnicząca ZO SBP Małgorzata Pieczykolan, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 528-74-22

 - sekretarz ZO SBP Paweł Kordybacha, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 528-74-21

 

 

Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Więcej…

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK Z IBUK LIBRA

Z okazji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zespół IBUK Libra przygotował dla Czytelników niespodziankę, tygodniowy dostęp w dniach 8-15 maja b.r. do rozszerzonej oferty publikacji elektronicznych z dziedzin: Nauki społeczne oraz Prawo.
Szczegóły na stronie:

http://www.bu.kul.pl/ksiazki-elektroniczne-e-books,12187.html

 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku

Zarząd Okręgu SBP Lublin

 

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie dokonał wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2014 w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2014”. Zgłoszone zostały 4 kandydatury:

·         Barbara Cywińska – dyrektor MBP w Bychawie, pow. lubelski

·         Anna Miszczak – kierownik Działu Udostępniania ChBP im. M.P. Orsetti w Chełmie

·         Teresa Stankiewicz – dyrektor GBP w Zakrzówku, pow. kraśnicki

·         Agnieszka Zagajewska – dyrektor GBP w Borzechowie, pow. lubelski

Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2014 została Barbara Cywińska.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do głosowania na naszą kandydatkę w II etapie konkursu na portalu www.sbp.pl w dniach  13 kwietnia – 14 maja 2015 r.

 

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Przyrodniczego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Akademicki w Lublinie

 

Serdecznie zapraszają Państwa na wycieczkę naukowo-krajoznawczą na trasie:

Transylwania,  Bukowina     

i Maramuresz

 

27.06 – 4.07.2015.

 


Więcej…

 

Lubelski Bibliotekarz Roku 2014

 

Regulamin konkursu

 

I. Podstawowe zasady

1. Konkurs organizowany jest co roku przez struktury SBP w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko Bibliotekarza Roku.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego.

3. Etap I przeprowadzają zarządy okręgów, etap II – Zarząd Główny SBP. Struktury te odpowiadają za sprawną organizację konkursu.

4. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych po I etapie konkursu do tytułu Bibliotekarza Roku oraz internetowe głosowanie na nich odbywa się na portalu SBP.

5. Sekretarz konkursu działający z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynuje harmonogram prac i czuwa nad prawidłowym przebiegiem II etapu.

6. Zwycięzca I etapu otrzymuje tytuł Lubelski Bibliotekarz Roku 2014, natomiast tytuł Bibliotekarza Roku 2014 przysługuje wyłącznie zwycięzcy II etapu.

7. Sekretarz konkursu działający z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynuje harmonogram prac, czuwa nad przebiegiem II etapu oraz kompletuje dokumentację konkursu.

 

II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku

1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym, wykształcenie odpowiednie do tego stanowiska oraz co najmniej 5-letni staż pracy         w bibliotece.

2. Kryteria merytoryczne: konkretne dokonania kandydata w minionym roku, które     w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują.

Dotyczyć one mogą wszystkich aspektów działania z tym związanych, a więc zarządzania biblioteką, organizacji pracy, modernizacji biblioteki, czy procesów bibliotecznych (np. przez wdrażanie nowych technologii), rozszerzania usług bibliotecznych, rozwoju czytelnictwa, organizacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, współpracy z bibliotekami lub instytucjami kultury i nauki (także zagranicznymi) oraz publikacjami czy innymi formami promującymi biblioteki i ich osiągnięcia oraz zawód bibliotekarza.

3. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić dwa najważniejsze).

4. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność    i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.

5. Zasadnicze znaczenie dla oceny kandydata mają kryteria zawarte w p. 1 i 2.

 

III. Tryb zgłaszania kandydatur

1. W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (użytkownicy

i pracownicy bibliotek), przedstawiciele struktur SBP, czy innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

1.1. W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.

2. Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, mieć konkretne osiągnięcia zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach działania wymienionych w p. II.2.

3. Kandydata należy zgłosić wypełniając specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP, http://www.sbp.pl/repository/konkurs/bibliotekarz_roku/Bibliotekarz_Roku_-_regulamin_NEW.pdf (zał. nr 1) dostępny również w postaci tradycyjnej w zarządach okręgów.

3.1. Wypełniony formularz składa się lub przesyła do Zarządu Okręgu, a warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego/rekomendującego (nazwisko/nazwa, adres, e-mail lub telefon) oraz pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie  danych osobowych http://www.sbp.pl/repository/konkurs/bibliotekarz_roku/Bibliotekarz_Roku_-_regulamin_NEW.pdf (zał. nr 2).

3.2. Kandydatów należy zgłaszać osobiście lub pocztą do 27 lutego 2015 r. na adres:

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

4. W II etapie zarządy okręgów mają obowiązek zgłosić zwycięzców konkursów okręgowych do Biura ZG SBP i sekretarza konkursu, przesyłając drogą elektroniczną ich dane personalne, opis konkretnych dokonań, zdjęcie oraz zgodę na udział w konkursie, w terminie przewidzianym harmonogramem. Opis dokonań nie może przekraczać 70 wierszy (ok. 2 stron).

4.1. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych do II etapu Konkursu (finalistów) i ich dokonań odbywa się na portalu SBP.

 

IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych

1. Wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2014 dokona Zarząd Okręgu SBP w Lublinie na podstawie opisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym do 13 marca 2015 r.

1.1. W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku komisja jest obowiązana uzasadnić tę decyzję i powiadomić o tym zgłaszającego.

1.2. Z przebiegu wyborów należy sporządzić protokół (zał. 3), a kopię przesłać do Biura ZG SBP wraz z dokumentami w p. III.4.

2. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi do 25 marca 2015 r.

2.1. Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w maju 2015 r., podczas                  imprez organizowanych w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.          

3.W II etapie, po ustaleniu listy nominowanych do tytułu rozpoczyna się plebiscyt (głosowanie internetowe), który wyłania Bibliotekarza Roku w skali kraju.

3.1. Głosowanie trwać będzie od 13 kwietnia do 14 maja 2015 r.

3.2. Każdy głosujący po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na portalu www.sbp.pl może oddać tylko jeden głos na danego kandydata. Dopuszcza się natomiast głosowanie na kilku kandydatów przez jedną osobę.

3.3. Wyniki głosowania są monitorowane i podawane na bieżąco.

3.4. O zajęciu I miejsca w II etapie i zdobyciu tytułu Bibliotekarza Roku decyduje liczba uzyskanych głosów.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z niniejszym regulaminem.

3.6. Sekretarz konkursu ogłasza wynik plebiscytu 15 maja 2015 r. oraz zawiadamia zwycięzcę plebiscytu o terminie i miejscu wręczenia nagrody głównej.

 

Uwaga: W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

- przewodnicząca ZO SBP Małgorzata Pieczykolan, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 503-75-10

 - sekretarz ZO SBP Paweł Kordybacha, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 503-75-10.

 

 

 

Podczas uroczystości która odbyła się 8 sierpnia br., w Galerii WBP w Lublinie wręczono jubileuszową XX Nagrodę im. Anny Platto.

Nagroda przyznawana jest najlepszej bibliotekarce z województwa lubelskiego, wyróżniającej się w pracy z młodzieżą i dziećmi oraz popularyzacji czytelnictwa dziecięcego. Uroczystość współorganizowana jest przez WBP im. H. Łopacińskiego, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz prywatnych sponsorów. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego. Nominowane do Nagrody w 2014 roku były: Wioletta Wójtowicz-Wicińska – BPG Hańsk, powiat włodawski (od lewej), Zofia Pyrz Dyrektor GBP w Lubyczy Królewskiej, powiat tomaszowski, Joanna Orzeszko – MBP we Włodawie, Halina Kurek Dyrektor MBP w Hrubieszowie

Laureatką Nagrody im. Anny Platto za 2014 rok, decyzją Komisji powołanej przez Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego, została Joanna Orzeszko z Oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawi.

Gratulujemy!!!

 

Noc Uniwersytetów – projekt: Biblioteka dla każdego

30 maja 2014 r., godz. 19.00 – 24.00

Serdecznie zapraszamy na nasze imprezy

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego, Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej; ul. Akademicka 15, Lublin

 

 

Tytuł projektu

 

Opis

Koordynator

Godzina

Sala

   Biblioteki potrafią zachwycić

  Wirtualna wycieczka po najciekawszych bibliotekach świata!

Agnieszka Penar

 Cyklicznie
od 19.00 do 24.00

Parter biblioteki

   Skrzynka życzeń czytelników

  Chcesz coś zmienić w bibliotece? Napisz nam o tym!

Irmina Padzińska

Od 19.00 do 24.00

Parter biblioteki

   Amnestia dla czytelników Biblioteki   UP

  Przyjmiemy wszystkie „przeterminowane” książki!

Bartek Boćkowski

Dyżur

 w wypożyczalni

do 24.00

Parter biblioteki

   Bestsellery w księgozbiorze biblioteki

  Nasze najciekawsze tytuły!

Renata Lewińska

40 min

Parter biblioteki

   Zawody na orientację w bibliotece UP

  Liczy się szybkość, ale przede wszystkim: spostrzegawczość!

Adriana Sobczak

 

20:00

40 min

Parter biblioteki

   Jak zostać Bookrosserem

  Bookcrosing bez tajemnic!

Jak zarejestrować książkę w portalu i jak śledzić jej losy?

Tadeusz Karmelita

 

19:00, 21:00, 23:00  20 min

Parter biblioteki

   Świetlny ogród i wielcy przyrodnicy

  Ogród na tarasie biblioteki rozświetlą lampiony i pojawi się tam ścieżka Wielkich Przyrodników.

Monika Szarama

 

Od 20.00 do 23.30

Taras biblioteki

   Książki w alfabecie Braille’a

  Sposoby docierania do źródeł informacji przez osoby niewidome.

Anna Starek

Od 19.00 do 19.45

Informatorium

   Grajmy w tę noc

  Zapraszamy na rozgrywki różnych gier planszowych!

Maria Gil

 

Od 20.00 do 24.00

Informatorium

   Myśli nieuczesane

  Zapraszamy do losowania cytatów znanych myślicieli, filozofów, artystów.

Katarzyna Stafińska

Od 19.00 do 24.00

Informatorium

   Wymarłe gatunki zwierząt 2D

  Zobacz jak wyglądała m.in. alka olbrzymia, ptak dodo, mastodont, nosorożec włochaty czy delfin chiński.

Paulina Studzińska - Jaksim

 Od 19.00 do 24.00

Hol obok informatorium

   O naturze słowem – czytanie z VIP-ami

  O naturze, pięknej i niezwykłej, ze swoich ulubionych książek przyrodniczych i bajek opowiedzą nam lubelscy V.I.P

Paulina Studzińska - Jaksim

Od 21.00 do 23.00

Taras biblioteki

   Tajemnice Chin i pisma chińskiego – słowa i obrazy ukryte w znakach

  Warsztaty z rodowitym Chińczykiem, lektorem języka mandaryńskiego oraz przewodnikiem po najciekawszych zakątkach Chin.

Dagmara Mischlich

 

Od 20.00 do 22.00

sala 418

   Niech no tylko zakwitną jabłonie

  Zapraszamy na wystawę zdjęć i czasopism, a także do degustacji smakołyków z jabłek

Ilona Stańczak

Bartek Boćkowski

Irmina Padzińska

Od 19.00 do 24.00

Korytarz na parterze

 

 

 

Opinia SBP nt. projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego

 

Poniższa opinia nt. projektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, została przesłana do Pani Ziny Jarmoszuk, Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 13 kwietnia 2012 r.:

W odpowiedzi na pismo nr DMP/1199/12/AG z dnia 28 marca 2012 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawia opinię.

Zagadnienia Narodowego Zasobu Bibliotecznego były od wielu lat poruszane w środowisku bibliotekarskim. Chciałabym przypomnieć organizowane przez SBP we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową i Biblioteka Narodową w ostatnich latach konferencje nt. NZB (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), w trakcie których przedstawiciele bibliotek tworzących NZB prezentowali problemy nurtujące biblioteki gromadzące te zbiory. Materiały i wnioski z tych spotkań były przekazywane do MKiDN. Wśród poruszanych spraw do najważniejszych należą m.in. brak koncepcji NZB, brak jednoznacznych kryteriów zaliczania zbiorów do NZB, liczby egzemplarzy danego tytułu, tworzenie centralnego katalogu NZB, ochrona i konserwacja zbiorów zaliczanych do NZB, a także zapewnienie pomocy resortu kultury dla organizatorów bibliotek w zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa NZB, np. w postaci ogłoszenia specjalnego programu operacyjnego MKiDN.

W obecnej postaci projekt zawiera nieprecyzyjne sformułowania oraz propozycje działań kosztownych, lecz nieefektywnych i nierealnych do wykonania w określonych 

w Rozporządzeniu ramach czasowych. Brakuje też określenia zasad (choćby najogólniejszych) regulujących włączanie zbiorów bibliotek lub ich części do NZB.

Uwagi ogólne:

·         brak definicji NZB określającej  cele tego projektu i wynikające stąd zadania,

·         brak propozycji tworzenia komputerowego katalogu NZB, który zawierałby opisy zbiorów tworzących NZB i ich lokalizacje. A to główne narzędzie informacji o NZB i sprawa kluczowa dla ustalenia jak duży jest ten zasób i co konkretnie wchodzi w jego skład. Dziś po upływie 15 lat od rozporządzenia w 1997 r. nadal niewiele wiemy na ten temat,

·         brak ustaleń dotyczących trybu opracowania, składania i rozpatrywania aplikacji do NZB dla bibliotek wymienionych w załączniku do Rozporządzenia,

·         brak określenia zasad współpracy, przepływu informacji i wymiany doświadczeń między bibliotekami tworzącymi NZB. Dotychczasowe wnioski z konferencje nt. NZB współorganizowane przez SBP potwierdziły potrzebę takich relacji,

·         brak obowiązku składania sprawozdań bibliotek uczestniczących w NZB o stanie ochrony zbiorów i ich inwentaryzacji.

Uwagi szczegółowe:

§ 2

Kryteria zaproponowane są tak ogólne, że będą generować dowolne interpretacje, godząc tym samym w spójność i logikę tworzenia zasobu. Czym bowiem różni się wartość historyczna od wartości archiwalnej publikacji? Czym mierzyć wartość naukową 

lub artystyczną? Czy (wobec braku kryterium językowego i tematycznego) należy do NZB zaliczać cenne i ciekawe publikacje innych narodów i w jakim zakresie? Te wątpliwości można łatwo rozwiać – wystarczy sięgnąć po Ogólne założenia programowe i organizacyjne Narodowego Zasobu Bibliotecznego opracowane 17 czerwca 1977 r., kiedy idea NZB powstała, czy do Kryteriów NZB opracowanych w BN w 2009 r. W wyniku wielu dyskusji proponujemy, aby w skład NZB weszły:

1.       całość polskiego dorobku wydawniczego podlegająca obowiązkowi wieczystego archiwizowania zgodnie z przepisami o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

2.       przechowywane w bibliotekach określonych na podstawie art. 11 pkt. 2

a.       zabytkowe materiały biblioteczne polskie i obce, przedstawiające unikatowe wartości dla historii, nauki i kultury;

b.       kolekcje historyczne w całości lub w określonych fragmentach.

§ 4

Każdy, kto zna realia przechowywania zbiorów w magazynach polskich bibliotek wie, że zapis § 4 o konieczności wydzielania części zbiorów może być zrealizowany tylko w mniejszych bibliotekach i przy niewielkiej ilości zbiorów wchodzących w skład NZB. W dużych bibliotekach to po prostu niewykonalne. Chyba, że zastosujemy odpowiednie oznakowanie zbiorów, co wizualnie wyodrębni je w magazynie. Ponadto z doświadczeń polskich bibliotek wynika, że jeśli nie mamy odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń typu skarbiec, to w przypadku rożnego rodzaju katastrof cenne zbiory rozproszone w magazynie są bardziej bezpieczne od zbiorów, które zgromadziliśmy w jednym miejscu. 

§ 5

Kategorie zbiorów w § 5 też budzą zastrzeżenia.  Razi użycie potocznych nazw: „książki” i „czasopisma” zamiast fachowych „druków zwartych” i „ druków ciągłych”, zwłaszcza, ze te ostatnie maja większy od nazw potocznych zakres formalny. Trudno  też zrozumieć powody rozszerzenia cezury czasowej dla „książek i czasopism” aż do XXI w. Do tej pory stanowił ją r.1945. Zbiory powstałe później i uważane za współczesne nie były objęte szczególną ochroną i nie stosowano do nich ograniczeń przy udostępnianiu ( 85 % czytelników korzysta właśnie ze zbiorów współczesnych). Zaproponowana cezura czasowa utrudni czytelnikom dostęp do nich i zmniejszy ofertę bibliotek. Poza tym wśród zbiorów specjalnych brak muzykaliów czy zbiorów technicznych (normy, patenty) oraz zbiorów wizualnych (fotografie) i multimedialnych (analogicznie do zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych).

Naszym zdaniem enumerację wszystkich typów dokumentów przechowywanych w bibliotekach (§ 4) należy zastąpić pojęciem „materiały biblioteczne” oraz „kolekcje historyczne”. Zakres znaczeniowy materiałów bibliotecznych jest określony w Ustawie o bibliotekach, nie ma więc potrzeby wymieniać w Rozporządzeniu wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych.

§ 6

Zalecenie dotyczące inwentaryzowania zbiorów zaliczonych do NZB „w postaci elektronicznej” jest niejasne. Wszystkie zbiory są inwentaryzowane zgodnie z zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r.). Większość bibliotek tworzy nadal inwentarze zbiorów specjalnych (stare druki, rękopisy, itp.) w sposób tradycyjny Czy zapis § 6oznacza tworzenie odrębnych elektronicznych inwentarzy dla NZB, czy też pojęcie „inwentaryzacja” zostało użyte w potocznym rozumieniu jako „spis”? Nawet jeśli przyjmiemy, że chodzi o elektroniczny wykaz rejestrujący zbiory wchodzące do NZB, to w tak krótkim czasie (24 miesięcy) sporządzenie wykazu jest niewykonalne ze względów kadrowych i finansowych w sytuacji, gdy zbiory specjalne polskich bibliotek w niewielkim stopniu są opracowane w komputerowych bazach danych. Pragniemy przypomnieć, że na początku XXI w. oceniono NZB na circa 16 mln jednostek bibliotecznych (badania ankietowe). Zamiast „elektronicznego inwentarza” bardziej użytecznym narzędziem byłby komputerowy centralny katalogu NZB z opisami i lokalizacją zbiorów, z podaniem dłuższego terminu jego realizacji w § 8.

§ 7

Zwracamy uwagę na zbyt daleko idące ograniczenie udostępniania wszystkich zbiorów tworzących NZB ( p.3) . Taki zapis może dotyczyć tylko niektórych kategorii zbiorów lub szczególnie cennych egzemplarzy ( te kategorie trzeba wówczas wymienić), ale nie ogółu zbiorów. Utrudniłoby  to prace wielu grup zawodowych, zwłaszcza studentów i dziennikarzy. Oderwany od rzeczywistości jest tez wymóg wykonania kopii elektronicznych dla wszystkich zbiorów tworzących NZB. To wymaga jeszcze większych sił i środków. I choć takie działania są celowe, to założenie, ze powinny to zostać wykonane do końca 2015 r., jest nie do zrealizowania przez biblioteki.

 

Przedstawiając powyższe uwagi Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest nadal otwarte na współpracę z resortem kultury nad nadaniem takiego kształtu „Rozporządzeniu …” aby sformułowane w nim kryteria zaliczania zbiorów do NZB oraz zasady ochrony tych zbiorów stworzyły bibliotekom właściwe warunki właściwej opieki nad powierzonymi materiałami bibliotecznymi. 

 

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości