Start

Serdecznie pozdrawiamy z wakacji i z biblioteki:)) Oczywiscie polecajac książki:))

 

 

 

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie dokonał wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2015 w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2015”. Zgłoszone zostały 4 kandydatury:

•    Anna Czarnomska – dyrektor GBP w Sosnowicy, pow. parczewski
•    Agata Szewczuk – starszy bibliotekarz ChBP im. M. P. Orsetti w Chełmie
•    Wioletta Wójtowicz-Wicińska – starszy bibliotekarz GOK BP w Hańsku, pow. włodawski
•    Agnieszka Zagajewska – dyrektor GBP w Borzechowie, pow. lubelski

Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2015 została Wioletta Wójtowicz-Wicińska

 

Lubelski Bibliotekarz Roku 2015

 

Regulamin konkursu opracowany na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski Bibliotekarz Roku

Do pobrania: Formularz zgłoszenia i oświadczenie

I. Podstawowe zasady

1.      Konkurs organizowany jest co roku przez struktury SBP w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko Bibliotekarza Roku.

2.      Podstawowym celem Konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza.

3.      Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego, podczas którego są wybierani najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach,       a następnie Bibliotekarz Roku cieszący się największych uznaniem w kraju.

4.      Etap I przeprowadzają zarządy okręgów, etap II – Zarząd Główny SBP. Struktury te odpowiadają za sprawną organizację konkursu.

5.      Zwycięzca I etapu otrzymuje tytuł Lubelski Bibliotekarz Roku 2015, natomiast tytuł Bibliotekarza Roku 2015 przysługuje wyłącznie zwycięzcy II etapu.

6.      Z ramienia Zarządu Głównego SBP nad prawidłowym przebiegiem etapu II czuwa Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, która wylicza i ogłasza ostateczny wynik głosowania, udziela też informacji i wyjaśnień odnośnie organizacji Konkursu.

7.      Dokumentację Konkursu [prowadzą: zarządy okręgów (etap I), Biuro ZG SBP (etap II).

 

II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku

1.      Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece.

2.      Kryteria merytoryczne: konkretne dokonania kandydata w minionym roku, które     w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują.

Dotyczą one wszystkich aspektów działalności na rzecz:  rozwoju i promocji biblioteki/bibliotek, rozwoju czytelnictwa oraz rozszerzania usług bibliotecznych dla użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego,  promocji zawodu bibliotekarza, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Szczegółowe rozwinięcie zob. Formularz zgłoszenia ( zał.1).

2.1      Kryteria merytoryczne mogą dotyczyć zarówno działań organizacyjnych, jak  też

     badawczych, dydaktycznych, czy popularyzatorskich.

3.      Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić dwa najważniejsze).

4.      Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność                       i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji SBP.

5.      Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne i mieć konkretne osiągnięcia zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach aktywności zawodowej wymienionych w p.II.2 i Formularzu zgłoszenia (zał.1).

 

III. Tryb zgłaszania kandydatur

1.      W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), przedstawiciele struktur SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

1.1.   W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.

2.      Kandydata należy zgłosić wypełniając specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP www.sbp.pl dostępny również w postaci tradycyjnej w zarządach okręgów (zał.1).

2.1.   Wypełniony formularz składa się lub przesyła do Zarządu Okręgu

do 26 lutego 2016 r. na adres: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.2  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych   zgłaszającego/rekomendującego(nazwiska/nazwy, adresu, e-maila lub telefonu) oraz

        pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Konkursem (zał.2)

 

IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych

1.      Wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2015 dokona Zarząd Okręgu SBP                 w Lublinie na podstawie opisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym                    do 14 marca 2016 r.

1.1.    W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku komisja jest obowiązana uzasadnić tę decyzję i powiadomić o tym zgłaszającego.

1.2.    Z przebiegu wyborów należy sporządzić protokół (zał. 3), a dokumentację etapu         I Konkursu zachować w aktach zarządu okręgu.

2.        Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi do 21 marca 2016 r.

2.1.    Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w maju 2016 r.,

        podczas imprez organizowanych w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.          

3.      W terminie przewidzianym harmonogramem, zarządy okręgów zgłaszają zwycięzców konkursów okręgowych do etapu II Konkursu.

4.      Sylwetki i osiągnięcia finalistów zostaną umieszczone na portalu www.sbp.pl

5.      Wybór Bibliotekarza Roku przebiega równolegle dwutorowo:

- na portalu SBP prowadzone jest głosowanie internetowe, w wyniku którego powstaje internetowy ranking finalistów Konkursu

- zarządy okręgów lub powołane prze nie okręgowe kapituły Konkursu ustalają okręgowe rankingi finalistów Konkursu i przesyłają je do Biura ZG SBP

6.      W głosowaniu internetowym ma prawo wziąć każdy, kto zarejestruje się i zaloguje na portalu www.sbp.pl

6.1  Głosujący może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata.

6.2  Wyniki głosowania są monitorowane i podawane na bieżąco.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z regulaminem.

6.4  Głosowanie internetowe trwa od 18 kwietnia do 15 maja 2016 r.

7.        W głosowaniach okręgowych, zarządy okręgów SBP lub powołane przez nie okręgowe kapituły ustalają  rankingi miejsc finalistów  z wyłączeniem  finalisty reprezentującego ich  okręg, zgodnie z zasadami okręgowego konkursu, ustalonymi przez zarząd okręgu.

7.1  Po ustaleniu rankingu okręgowego, zarząd okręgu sporządza odpowiedni protokół

        (zał.  4)  i przesyła  go do Biura ZG SBP, najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem

          głosowania internetowego. Przekroczenie terminu oznacza, że ranking danego okręgu

        nie  będzie liczony  w rankingu finałowym Konkursu.

8.        Wyniki głosowań okręgowych i internetowego, poświadczone przez przewodniczącą   Komisji Odznaczeń i Wyróżnień  ZG SBP prezentowane są na portalu www.sbp.pl.

9.        Na podstawie wyników głosowań okręgowych, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP ustala zbiorczy ranking okręgów w następujący sposób: dla każdego finalisty zsumowane są miejsca otrzymane w poszczególnych okręgach i uzyskana sumę dzieli się przez liczbę okręgów, które nadesłały listy rankingowe w etapie II Konkursu.

10.         Na podstawie zbiorczego rankingu okręgów oraz rankingu internetowego, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ustala ostateczny wynik Konkursu w następujący sposób: dla każdego finalisty sumowane są miejsca uzyskane w obu rankingach i z uzyskanej sumy globalnej wylicza się średnią arytmetyczną.

10.1   W przypadku uzyskania tych samych miejsc prze 2 lub więcej finalistów decydujące znaczenie ma wyższe wskazanie w rankingi internautów.

10.2 Zwycięzcą Konkursu jest finalista, który uzyskał I miejsce. Otrzymuje on tytuł Bibliotekarza Roku z dodaną po tytule liczbą minionego roku.

11.   16 maja 2016 r. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ogłasza na portalu SBP wyniki: rankingu internetowego, rankingów okręgowych, zbiorczego rankingu okręgów oraz ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu.

 

 

Uwaga: W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

- przewodnicząca ZO SBP Małgorzata Pieczykolan, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 528-74-22

 - sekretarz ZO SBP Paweł Kordybacha, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 528-74-21

 

 

Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Więcej…

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK Z IBUK LIBRA

Z okazji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zespół IBUK Libra przygotował dla Czytelników niespodziankę, tygodniowy dostęp w dniach 8-15 maja b.r. do rozszerzonej oferty publikacji elektronicznych z dziedzin: Nauki społeczne oraz Prawo.
Szczegóły na stronie:

http://www.bu.kul.pl/ksiazki-elektroniczne-e-books,12187.html

 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku

Zarząd Okręgu SBP Lublin

 

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie dokonał wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2014 w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2014”. Zgłoszone zostały 4 kandydatury:

·         Barbara Cywińska – dyrektor MBP w Bychawie, pow. lubelski

·         Anna Miszczak – kierownik Działu Udostępniania ChBP im. M.P. Orsetti w Chełmie

·         Teresa Stankiewicz – dyrektor GBP w Zakrzówku, pow. kraśnicki

·         Agnieszka Zagajewska – dyrektor GBP w Borzechowie, pow. lubelski

Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2014 została Barbara Cywińska.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do głosowania na naszą kandydatkę w II etapie konkursu na portalu www.sbp.pl w dniach  13 kwietnia – 14 maja 2015 r.

 

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Przyrodniczego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Akademicki w Lublinie

 

Serdecznie zapraszają Państwa na wycieczkę naukowo-krajoznawczą na trasie:

Transylwania,  Bukowina     

i Maramuresz

 

27.06 – 4.07.2015.

 


Więcej…

 

Lubelski Bibliotekarz Roku 2014

 

Regulamin konkursu

 

I. Podstawowe zasady

1. Konkurs organizowany jest co roku przez struktury SBP w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko Bibliotekarza Roku.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego.

3. Etap I przeprowadzają zarządy okręgów, etap II – Zarząd Główny SBP. Struktury te odpowiadają za sprawną organizację konkursu.

4. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych po I etapie konkursu do tytułu Bibliotekarza Roku oraz internetowe głosowanie na nich odbywa się na portalu SBP.

5. Sekretarz konkursu działający z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynuje harmonogram prac i czuwa nad prawidłowym przebiegiem II etapu.

6. Zwycięzca I etapu otrzymuje tytuł Lubelski Bibliotekarz Roku 2014, natomiast tytuł Bibliotekarza Roku 2014 przysługuje wyłącznie zwycięzcy II etapu.

7. Sekretarz konkursu działający z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynuje harmonogram prac, czuwa nad przebiegiem II etapu oraz kompletuje dokumentację konkursu.

 

II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku

1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym, wykształcenie odpowiednie do tego stanowiska oraz co najmniej 5-letni staż pracy         w bibliotece.

2. Kryteria merytoryczne: konkretne dokonania kandydata w minionym roku, które     w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują.

Dotyczyć one mogą wszystkich aspektów działania z tym związanych, a więc zarządzania biblioteką, organizacji pracy, modernizacji biblioteki, czy procesów bibliotecznych (np. przez wdrażanie nowych technologii), rozszerzania usług bibliotecznych, rozwoju czytelnictwa, organizacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, współpracy z bibliotekami lub instytucjami kultury i nauki (także zagranicznymi) oraz publikacjami czy innymi formami promującymi biblioteki i ich osiągnięcia oraz zawód bibliotekarza.

3. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić dwa najważniejsze).

4. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność    i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.

5. Zasadnicze znaczenie dla oceny kandydata mają kryteria zawarte w p. 1 i 2.

 

III. Tryb zgłaszania kandydatur

1. W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (użytkownicy

i pracownicy bibliotek), przedstawiciele struktur SBP, czy innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

1.1. W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.

2. Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, mieć konkretne osiągnięcia zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach działania wymienionych w p. II.2.

3. Kandydata należy zgłosić wypełniając specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP, http://www.sbp.pl/repository/konkurs/bibliotekarz_roku/Bibliotekarz_Roku_-_regulamin_NEW.pdf (zał. nr 1) dostępny również w postaci tradycyjnej w zarządach okręgów.

3.1. Wypełniony formularz składa się lub przesyła do Zarządu Okręgu, a warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego/rekomendującego (nazwisko/nazwa, adres, e-mail lub telefon) oraz pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie  danych osobowych http://www.sbp.pl/repository/konkurs/bibliotekarz_roku/Bibliotekarz_Roku_-_regulamin_NEW.pdf (zał. nr 2).

3.2. Kandydatów należy zgłaszać osobiście lub pocztą do 27 lutego 2015 r. na adres:

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

4. W II etapie zarządy okręgów mają obowiązek zgłosić zwycięzców konkursów okręgowych do Biura ZG SBP i sekretarza konkursu, przesyłając drogą elektroniczną ich dane personalne, opis konkretnych dokonań, zdjęcie oraz zgodę na udział w konkursie, w terminie przewidzianym harmonogramem. Opis dokonań nie może przekraczać 70 wierszy (ok. 2 stron).

4.1. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych do II etapu Konkursu (finalistów) i ich dokonań odbywa się na portalu SBP.

 

IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych

1. Wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2014 dokona Zarząd Okręgu SBP w Lublinie na podstawie opisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym do 13 marca 2015 r.

1.1. W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku komisja jest obowiązana uzasadnić tę decyzję i powiadomić o tym zgłaszającego.

1.2. Z przebiegu wyborów należy sporządzić protokół (zał. 3), a kopię przesłać do Biura ZG SBP wraz z dokumentami w p. III.4.

2. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi do 25 marca 2015 r.

2.1. Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w maju 2015 r., podczas                  imprez organizowanych w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.          

3.W II etapie, po ustaleniu listy nominowanych do tytułu rozpoczyna się plebiscyt (głosowanie internetowe), który wyłania Bibliotekarza Roku w skali kraju.

3.1. Głosowanie trwać będzie od 13 kwietnia do 14 maja 2015 r.

3.2. Każdy głosujący po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na portalu www.sbp.pl może oddać tylko jeden głos na danego kandydata. Dopuszcza się natomiast głosowanie na kilku kandydatów przez jedną osobę.

3.3. Wyniki głosowania są monitorowane i podawane na bieżąco.

3.4. O zajęciu I miejsca w II etapie i zdobyciu tytułu Bibliotekarza Roku decyduje liczba uzyskanych głosów.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z niniejszym regulaminem.

3.6. Sekretarz konkursu ogłasza wynik plebiscytu 15 maja 2015 r. oraz zawiadamia zwycięzcę plebiscytu o terminie i miejscu wręczenia nagrody głównej.

 

Uwaga: W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

- przewodnicząca ZO SBP Małgorzata Pieczykolan, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 503-75-10

 - sekretarz ZO SBP Paweł Kordybacha, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 503-75-10.

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości